• NCIndex
  • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI18.4%
Bezrobocie5.5%
PKB2.0%
Stopa ref.6.75%
WIBOR3M6.9%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
  • STAN RYNKU:
  • OBROTY (w tys. zł):
  • WZROSTY:
  • SPADKI:
  • BEZ ZMIAN:

Wywiad z.. prezesem zarządu Dektra S.A.

Sądzę, że na tym rynku to, co określić można mianem konkurencji, istnieje na zupełnie innym etapie niż sprzedaż produktów. […] Dlatego tylko kilka firm w Polsce produkuje folie dla budownictwa, a my jesteśmy jedną z czołowych – mówi Maciej Stefański, Prezes Zarządu DEKTRA SA.

Wiemy, że przedmiot działalności spółki to produkcja i hurtowa dystrybucja materiałów izolacyjnych. Czy mógłby Pan jednak powiedzieć nieco więcej o przedmiocie działalności Spółki?

Najważniejszymi pozycjami w naszej ofercie są: siatka podtynkowa z włókna szklanego, folie izolacyjne LDPE, folie dachowe (membrany dachowe o wysokiej paroprzepuszczalności). Równie ważne są dla nas izolacje poziome fundamentów wykonane z PVC i geowłókniny. W 2013 roku zamierzamy zdobyć 20% polskiego rynku siatki podtynkowej, wartego ok. 230 mln zł i zdobyć pozycję lidera w produkcji foli izolacyjnych LDPE dla budownictwa. Dlatego nasza oferta ewoluuje. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy produkcję atestowanych folii dla budownictwa, a więc paroizolacji INPAR oraz folii budowlanej INBUD. Natomiast w bieżącym roku rozpoczniemy produkcję siatki podtynkowej.

Do jakich branż trafiają głównie oferowane produkty?

Nasza oferta skierowana jest głównie do branży budowlanej, rolniczej, ogrodniczej oraz przemysłowej. W budownictwie oferowane przez nas produkty znajdują zastosowanie w najistotniejszych sektorach, którymi są budownictwo mieszkaniowe oraz kubaturowe. Dostarczamy materiały niezbędne w systemach dociepleń, suchej zabudowie, izolacjach, dekarstwie, czy też budownictwie drogowym i hydrologicznym. Z kolei w rolnictwie i ogrodnictwie towary oferowane przez Spółkę stosowane są do osłaniania plonów oraz wytwarzania kiszonek. Dostarczamy również folie opakowaniowe do zakładów przemysłowych.

Które produkty stanowią największy udział w strukturze sprzedaży?

Od kilku lat obserwujemy systematyczny wzrost udziału w sprzedaży folii budowlanych i ochronnych. W zakończonym niedawno czwartym kwartale 2011 roku stanowiły one 52% ogółu sprzedaży. Dlatego za najistotniejsze produkty mogę uznać siatkę podtynkową oraz folie izolacyjne dla budownictwa.

Od jakiego czasu działa Pańska firma?

Na rynku pojawiliśmy się w 2000 roku, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W grudniu 2010 roku przekształciliśmy się w Spółkę Akcyjną, a od czerwca 2011 roku staliśmy się Spółką Publiczną, notowaną na rynku NewConnect.

Ile osób zatrudnia Spółka?

W chwili obecnej zatrudniamy dwanaście osób. W najbliższych miesiącach planujemy jednak stworzenie kolejnych etatów w związku z rozpoczęciem produkcji siatki podtynkowej z włókna szklanego w Spółce zależnej INDIVER.

Czy na rynku materiałów izolacyjnych panuje obecnie duża konkurencja?

Sądzę, że na tym rynku to, co określić można mianem konkurencji, istnieje na zupełnie innym etapie niż sprzedaż produktów. Tym etapem jest pozyskiwanie certyfikatów umożliwiających produkowanie materiałów budowlanych. To proces bardzo skomplikowany i kosztowny. Nie każda firma jest w stanie przez niego przebrnąć. Nadzór nad produkcją zgodnie z normami budowlanymi jest równie skomplikowany. Sama inwestycja w produkcję folii dla budownictwa wymaga dużych nakładów finansowych. To chociażby koszt maszyn mogących produkować szerokie folie stosowane w budownictwie. Ponadto dobrej jakości surowce należy kupować za gotówkę, co angażuje olbrzymie ilości środków obrotowych. Bez znajomości rynku budowlanego oraz zorganizowanej sieci sprzedaży to trudne przedsięwzięcie. Dlatego tylko kilka firm w Polsce produkuje folie dla budownictwa, a my jesteśmy jedną z czołowych.

Jak wygląda zatem pozycja Spółki na tym rynku i co wyróżnia DEKTRĘ od innych tego typu podmiotów?

Tak jak zaznaczyłem, DEKTRA jest wiodącym polskim dystrybutorem folii izolacyjnych dla budownictwa. Dzięki produkcji folii we własnych strukturach (w spółce zależnej INDIVER) stajemy się liderem. Naszą przewagę upatrujemy w rozwiniętej, ogólnopolskiej sieci sprzedaży, wieloletniej obecności na rynku, szerokiej ofercie handlowej, czy też oferowaniu produktów dla wielu branż, co pozwala zminimalizować wpływ sezonowości na wyniki sprzedaży – szczyt sezonu na wyroby dla ogrodnictwa to styczeń i luty, a dla rolnictwa to październik, kiedy branża budowlana pozostaje w uśpieniu. Produkcja folii, a za kilka miesięcy siatki podtynkowej, pozwala na autonomię i uniezależnienie się od producentów – pozwala na osiągnięcie wyższych marż i kontrolę nad jakością i terminowością dostaw. DEKTRA to marka o dużej rozpoznawalności, a to z kolei zapewnia zaufanie, pewność i bezpieczeństwo. Ułatwia nam to kontakty z odbiorcami oraz umożliwia łatwe planowanie nowych wyrobów. Wysokie kapitały własne, dodatkowo powiększone o pozyskane z przeprowadzonej w marcu 2011 roku prywatnej emisji, zapewniają nam bezpieczeństwo finansowe i umożliwiają finansowanie wielu projektów związanych z zakupem produktów, bądź finansowaniem sprzedaży. Co najważniejsze, za tym wszystkim stoi grupa profesjonalnie przygotowanych i zmotywowanych pracowników, od wielu lat związanych ze Spółką. To dla nich przeprowadzono emisję akcji pracowniczych, by jeszcze bardziej podnieść świadomość i odpowiedzialność za własną firmę. Pracownikom program ten daje możliwość zwiększenia indywidualnych zysków poprzez przyrost wartości akcji i systematyczny dochód z wypłacanej dywidendy, a sam wzrost zaangażowania pracowników oraz wytworzenie potrzeby własnego wkładu w pomyślność Spółki, wpłynie na jej dalszy dynamiczny rozwój.

Gdzie trafia eksport wyprodukowanych materiałów? Czy odbiorcami są głównie polskie firmy, czy też podmioty zza granicy?

Głównymi odbiorcami wyrobów oferowanych przez Spółkę są firmy działające na terenie Polski. Jest to rezultatem przyjętej polityki koncentracji działań na rozwijaniu nowych kanałów dystrybucji poprzez pozyskiwanie kolejnych dystrybutorów sieciowych oraz dużych odbiorców hurtowych. Kładziemy nacisk na przejęcia polskich dystrybutorów, bądź producentów materiałów izolacyjnych. Takie działania wpisują się w plan rozwoju Spółki w najbliższych latach i dotyczą konsolidacji rynku dystrybutorów i producentów wyrobów tych samych, bądź zbliżonych do stanowiących ofertę Spółki. Jesteśmy zainteresowani przejęciem podmiotów zajmujących się obsługą rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa, dzięki czemu moglibyśmy zwiększyć liczbę potencjalnych odbiorców. Według naszych szacunków, około 150 podmiotów różnej wielkości działa na rynku dystrybucji, a ponad 200 podmiotów zajmuje się produkcją materiałów, których dystrybucją Spółka byłaby zainteresowana. Wspomniane kroki mają stać się narzędziem do zwiększenia wolumenu sprzedaży i osiąganych zysków.

Spółka jest na parkiecie niecały rok. Jak z niemal rocznej perspektywy oceniają Państwo decyzję o debiucie na NewConnect?

Już po kilku miesiącach od debiutu na rynku NewConnect Spółka odczuła pozytywny wpływ jej upublicznienia. Poprawiła się rozpoznawalność marki wśród jej kontrahentów. Informacje o Spółce i jej notowaniach są codziennie obecne w mediach, to pozytywnie wpływa na jej postrzeganie przez jej interesariuszy. Łatwiej nam się rozmawia z naszymi kontrahentami, łatwiej nawiązujemy kontakty. Kwota uzyskana z emisji wyniosła 1 279 600 zł. Cieszy nas fakt, że pozyskane środki pozwoliły na rozpoczęcie produkcji folii i w krótkim czasie, bo zaledwie w ciągu kilku miesięcy, zaowocowały zwrotem zainwestowanego kapitału. Tak zgromadzony kapitał przeznaczono na dofinansowanie spółki zależnej INDIVER SA. Dokonaliśmy niezbędnych badań, pozyskaliśmy certyfikaty umożliwiające produkowanie materiałów dla budownictwa, zakupiliśmy linię produkcyjną, dostosowaliśmy pomieszczenia i uruchomiliśmy produkcję folii budowlanych INBUD i INPAR. Również ta inwestycja zwróciła się szybko, już teraz zbieramy z niej zyski i natychmiast inwestujemy w kolejne przedsięwzięcie, którym jest produkcję siatki podtynkowej.

Jak dla Spółki wyglądał 2011 rok pod względem finansowym?

Operując konkretami – w ubiegłym roku przychody ze sprzedaży wyniosły 17 280 398,12 zł, co stanowi wzrost o ponad 51% w porównaniu z rokiem 2010. Zysk netto wyniósł
1 686 789,54 zł, tu również widać wzrost o ponad 60%. Również rentowność sprzedaży brutto na koniec 2011 roku wyniosła 12,1%, dla porównania rentowność w roku poprzednim wyniosła 11,4%. Znaczące jest to, że wyniki te zostały osiągnięte pomimo niekorzystnych zdarzeń występujących w otoczeniu przedsiębiorstwa. Odnotowaliśmy progres pomimo trudności firm z branży budowlanej wynikających z kłopotów finansowych w drugim półroczu 2011 roku, czy też faktu obłożenia importu siatki podtynkowej z Chin blisko siedemdziesięcioprocentowymi cłami antydumpingowymi, co wywołało nielegalne działania części importerów, polegające na imporcie chińskiej siatki podtynkowej poprzez inne kraje, deklarując pochodzenie inne niż chińskie. Mimo tych trudności nasze cele finansowe zostały osiągnięte.

Jakie są plany Spółki na 2012 rok? Czy akcjonariusze mogą być spokojni o dalszy progres?

Rok 2012 będzie bez wątpienia przełomowym okresem w historii wyników finansowych Spółki. Na przełomie maja i czerwca planujemy uruchomić linię do produkcji siatki podtynkowej z włókna szklanego. Umożliwi to w 2013 roku produkcję 35 mln m2 siatki, co pokryje ok. 20% zapotrzebowania polskiego rynku na ten produkt. Ponadto jesteśmy w trakcie poszukiwania nowych szans i możliwości biznesowych. W najbliższych latach planujemy poszerzać ofertę produktów pod markami własnymi o nowe wyroby. Wraz z jednostkami badawczo-rozwojowymi planujemy nadawać im nowe właściwości, przez co możliwe będzie osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo wprowadzane nowe produkty mają być półproduktami dla pozostałych wyrobów produkowanych przez nasze Spółki. W rezultacie obniżymy koszty produkcji i poprawimy rentowność sprzedaży, co będzie miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe. Oczywiście, liczymy się z pogorszeniem wyników finansowych w pierwszych dwóch kwartałach, w związku ze wspomnianymi już wcześniej nieuczciwymi działaniami importerów siatki podtynkowej. Ponadto zła sytuacja finansowa firm z branży budowlanej, o której również mówiłem przy okazji poprzedniego pytania, spowodowała, że nieterminowe regulowanie należności stało się powszechne i wywołało znaczne ograniczenie sprzedaży do firm nieregulujących należności. Jednak produkcja siatki podtynkowej, którą rozpoczniemy w trzecim kwartale 2012 roku, pozwoli nam nadrobić straty z pierwszego półrocza.

Strona internetowa Spółki prezentuje się na pierwszy rzut oka przyjaźnie dla użytkownika. Czy zatem relacje inwestorskie to obszar, do którego przykładają Państwo dużą wagę?

Zawsze priorytetem naszych działań była komunikacja z mediami, akcjonariuszami oraz inwestorami. Zwracamy uwagę na relacje inwestorskie, stosujemy się do zalecanych przez GPW Dobrych Praktyk. Strona internetowa to tylko jeden z kanałów komunikacji, który obecnie wykorzystujemy. Internet to zresztą przestrzeń, w której chcemy aktywować również sprzedaż. Z pewnością zwiększymy częstotliwość otwartych spotkań, na których będą prezentowane i omawiane wyniki finansowe Spółki oraz istotne wydarzenia występujące w jej otoczeniu.

Jak prezentuje się obecnie struktura akcjonariatu?

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 500 000 akcji serii A, które są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu, 500 000 akcji serii B, 4 000 akcji serii C oraz 100 000 akcji serii D. Jako Prezes Zarządu Spółki jestem wiodącym akcjonariuszem, posiadając pakiet ponad 90% akcji.

Czy w planach Spółki jest przeniesienie notowań na rynek regulowany?

Obecnie chcemy skoncentrować się na rozwoju działalności operacyjnej. Tworzymy nowe kanały dystrybucji, tj. sprzedaż detaliczna i sprzedaż do grup zakupowych. Rozwijamy produkcję wyrobów pod własnymi markami, skupiamy się na dbaniu o powiększanie kapitału spółki, zwiększanie jej zysków, dbamy o marże, wprowadzamy nowe produkty, inwestujemy w produkcje oraz prowadzimy intensywne poszukiwania podmiotów, których przejęcie zwiększyłyby wartość spółki. Po zwiększeniu skali prowadzonej działalności, a mamy nadzieję, że nastąpi to w 2013 roku, rozważymy możliwość zmiany parkietu notowań.

Dziękuję za rozmowę.

Ja również.

Jacek Jarosz

Reklama AEC

Reklama NEWWEB

Gorące tematy

JR HOLDING pozyskuje 24 ...
Spółka JR HOLDING ASI poinformowała o ...
SDS Optic S.A. zakończył ...
SDS Optic S.A. zakończyła I Etap badań ...
JR Holding angażuje się ...
Rozwijane od kilku lat przez Kubę ...
MONITI, aplikacja do ...
Najnowsza inwestycja JR Holding to ...
Współprace stymulują ...
Spółka GAMIVO w 2022 roku postawiła m.in. ...
Clairfield International ...
SDS Optic S.A.podpisała umowę na doradztwo ...

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

  • Strona należy do spółki:
    Financial Markets Center Management Sp. z o.o. Nr KRS 0000237621
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.