• NCIndex
 • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
 • STAN RYNKU:
 • OBROTY (w tys. zł):
 • WZROSTY:
 • SPADKI:
 • BEZ ZMIAN:

Komentarz do zmian w regulaminie NewConnect cz. III

Kluczową z punktu widzenia emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz inwestora jest kwestia spełniania obowiązków informacyjnych poprzez publikację informacji bieżących i okresowych. Jak już wspomniano w poprzednim artykule dotyczącym komentarza do zmian w Regulaminie ASO, Zarząd GPW w § 17c uchwalił kary za nieprawidłowe informowanie rynku. W związku z tym, emitenci oraz Autoryzowani Doradcy, aby uniknąć nieprzyjemności powinni podnieść jakość komunikacji na linii spółka - rynek. By móc to uczynić muszą przede wszystkim zapoznać się ze zmianami jakie zaszły w załączniku nr 3 do Regulaminu ASO.

 Zmiany jakie rozpoczynają nowelizację wspomnianego powyżej załącznika dotyczą wprowadzenia nowych definicji. W §2 ust. 1 pkt 2a wprowadzono określenie: aktywa o istotnej wartości. Rozumieć przez to należy aktywa, które stanowią 20% kapitałów własnych emitenta (wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym) lub 20% przychodów netto ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. W przypadku zaś grupy kapitałowej, gdy emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wartość przychodów netto ze sprzedaży grupy za okres ostatnich czterech kwartałów. 

Natomiast w §2 ust. 1 pkt 2b zdefiniowano pojęcie: istotnej umowy. Kryterium istotności przyjęto takie same jak w przypadku aktywów, z tym  że gdy umowa ma charakter wieloletni przez jej wartość należy rozumieć łączną wielkość świadczeń wynikających z umowy na okres 5 lat. Do kategorii istotnej umowy należy zaliczyć także dwie lub więcej umów zawieranych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, których łączna wartość osiągnięta w okresie krótszym niż 12 miesięcy jest większa niż 20% kapitałów własnych bądź przychodów ze sprzedaży. W przypadku, gdy zawarta przez emitenta umowa nie spełnia powyższych warunków „istotności”, może zostać uznana za taką, gdy w ocenie Spółki ma ona wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta lub jego perspektyw rozwoju.

Oprócz powyższego istotne zmiany zaszły w § 3 ust. 2 traktującym o ogólnych zasadach przekazywania raportów bieżących. Do dotychczasowej listy szczególnych wydarzeń dołączono poniższe:

 • Wypowiedzenie lub rozwiązanie znaczącej umowy,
 • Objęcie akcji w ramach zarejestrowania kapitału warunkowego (tu ważne jest podanie ile dokładnie akcji zostało objętych),
 • Podjęcie decyzji przez zarząd o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
 • Podjęcie decyzji o istotnej zmianie przedmiotu lub zakresu prowadzonej działalności przez emitenta  lub jego jednostkę zależną,
 • O emisji obligacji stanowiących więcej niż 10% kapitału własnych emitenta, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa, obligacji przychodowych oraz warrantów subskrypcyjnych,
 • Nabycie lub zbycie przez emitenta lub jego spółkę zależną papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta,
 • Wypowiedzenie przez emitenta lub przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego umowy o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą, a także o zmianie jej treść, jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

W kwestii szczególnych przypadków przekazywania raportów bieżących regulowanych §4 ust. 2 emitent dodatkowo zobowiązany został do publikowania: informacji o odwołaniu lub nieodbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, także raportu o dywidendzie, który powinien zawierać dane na temat wysokości dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, liczby akcji objętych dywidendą, dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty.

W kwestii regulacji odnoszących się do raportów okresowych ważnej zmianie uległa treść §5 ust. 2. Wynika z niej, że z obowiązku publikowania przez jednostkę dominującą dodatkowego skonsolidowanego raportu kwartalnego i rocznego zwolniony jest jedynie emitent, który spełnia warunki zawarte w art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości.

Uchwała giełdy wprowadza także dodatkowe elementy do treści raportu kwartalnego oraz rocznego. W przypadku pierwszej publikacji należy obecnie dołączać informacje, których zamieszczenie jest niezbędne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompletny. Dodatkowo trzeba wskazać jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej na ostatni dzień okresu objętego raportem oraz strukturę akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% głosów na WZA. Ważnym nowym składnikiem raportu jest także podanie przyczyny nie konsolidowania sprawozdania finansowego, gdy nie ma takiego obowiązku.

W przypadku zmian dotyczących zawartości raportu rocznego dotyczą one terminu jego publikacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe.

B. Garga

Reklama AEC

Reklama NEWWEB

Gorące tematy

Drago wprowadza nowości ...
DRAGO entertainment aktualizuje demo Food ...
JR HOLDING pozyskuje 24 ...
Spółka JR HOLDING ASI poinformowała o ...
SDS Optic S.A. zakończył ...
SDS Optic S.A. zakończyła I Etap badań ...
JR Holding angażuje się ...
Rozwijane od kilku lat przez Kubę ...
MONITI, aplikacja do ...
Najnowsza inwestycja JR Holding to ...
Współprace stymulują ...
Spółka GAMIVO w 2022 roku postawiła m.in. ...

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

 • Strona należy do spółki:
  Financial Markets Center Management Sp. z o.o. Nr KRS 0000237621
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.