• NCIndex
  • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
  • STAN RYNKU:
  • OBROTY (w tys. zł):
  • WZROSTY:
  • SPADKI:
  • BEZ ZMIAN:

Kolejne zmiany w Regulaminie ASO

Wczoraj Giełda Papierów Wartościowych zapowiedziała wprowadzenie istotnych zmian w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Zmianie ulec mają m.in. obowiązki informacyjne i warunki wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu. Omówmy najważniejsze z nich.

Pierwszą ze zmian, które w życie wejdą z dniem 1 czerwca 2013 roku, jest kwestia minimalnego kapitału własnego emitenta, który ma wynieść co najmniej 500 tys. zł. Giełda będzie mogła odstąpić od tego wymogu o ile poziom środków finansowych, jakie pozyska kandydat do debiutu w wyniku oferty akcji jeszcze nie zarejestrowanych,  pozwoli na „uprawdopodobnienie spełnienia wymogu po dokonaniu rejestracji tych akcji przez właściwy sąd”. Spółka zmierzająca na NewConnect będzie musiała również przedstawić w dokumencie informacyjnym sprawozdanie (lub skonsolidowane) finansowe za ostatni rok obrotowy.

Dodatkowo, akcje uprzywilejowane cenowo oraz prawa do nich nie będą mogły zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu przez rok od dnia uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej, jeżeli różnica pomiędzy cenami emisyjnymi podmiotu po raz pierwszy ubiegającego się o wprowadzenie jego instrumentów do ASO przekracza 50 proc. niższej z tych cen, a pomiędzy dniami ich ustalenia nie minęło więcej niż 9 miesięcy. Drugim zastrzeżeniem ma być sytuacja, w której różnica pomiędzy średnim kursem akcji emitenta w ASO przez ostatnie 3 miesiące od ustalenia ceny emisyjnej a tą ceną przekracza 50 proc. tego kursu, a gdy notowany jest przez okres krótszy, wówczas liczy się cały dotychczasowy okres. Ważnym faktem jest jednak to, że opisane wyżej ograniczenia nie dotyczą akcji i praw do nich, gdy w stosunku do nich nie zostało wyłączone lub ograniczone prawo poboru. Dodatkowo GPW może nie zastosować wspominanego ograniczenia jeśli uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu uczestników obrotu.

Giełda będzie teraz miała 10 dni roboczych na podjęcie decyzji o wprowadzeniu (bądź odmowie) instrumentów do ASO. Do 10 dni ma być również przedłużony termin, w którym emitent będzie mógł na piśmie złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (w przypadku odmowy wprowadzenia instrumentów). Wniosek taki uważa się za złożony dopiero w dacie wpłynięcia oryginału do kancelarii GPW.

W poprzedniej wersji GPW mogła zawiesić obrót instrumentami spółki na maksymalnie 3 miesiące m.in. na jego wniosek, bądź jeżeli uznała, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub gdy emitent naruszał przepisy obowiązujące w systemie obrotu. Jeżeli emitent nie przestrzega bądź nie wykonuje należycie zasad obowiązujących w ASO, Giełda będzie mogła wystosować upomnienie bądź nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości do 50 tys. zł. Podejmując taką decyzję GPW będzie mogła wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń bądź podjęcie działań, które zapobiegną takim naruszeniom w przyszłości. Jeżeli jednak notowany podmiot nie wykona nałożonej na niego kary, bądź pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega obowiązujących zasad, wówczas może nałożyć kolejną karę pieniężną (która jednak łącznie z ewentualną pierwszą nie może przekraczać 50 tys. zł), zawiesić obrót instrumentami bądź całkowicie go wykluczyć. Na wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji o wymienionych karach emitent będzie miał 10 dni roboczych.

W kwestii Autoryzowanych Doradców, decyzję o wpisie na ich listę Giełda będzie podejmować w przeciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o taki wpis. Tyle samo czasu od dnia przekazania decyzji o ewentualnej odmowie miałby AD na złożenie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.

Zmiany tyczą się również samego dokumentu informacyjnego, Obecnie możemy w nim przeczytać m.in. o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mającej miejsce w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę wprowadzenia do ASO. W nowej wersji przedmiotem informacji będą walory będące przedmiotem subskrypcji w okresie dwukrotnie dłuższym – 12 miesięcy.

Wśród „danych o emitencie” podany będzie musiał być również ogólny opis zamierzonych inwestycji i działań a także ich planowany harmonogram – w przypadku emitenta, który nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej. Co więcej, wymagane będzie podanie m.in. życiorysów zawodowych osób zarządzających i nadzorujących emitenta (m.in. opis kwalifikacji, wskazanie wszystkich miejsc, w których dana osoba była członkiem organów zarządzających bądź nadzorczych itp.), informacji o upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 5 lat w odniesieniu do tych podmiotów, w których osoba ta pełniła funkcję członka organu nadzorującego bądź zarządzającego oraz informacji, czy figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Uchylony został także ustęp, który informował, iż w wypadku gdy emitent prowadzi działalność krócej niż za okres, za który przedstawia się sprawozdanie finansowe, w dokumencie informacyjnym zamieszczane było sprawozdanie za okres od dnia rejestracji do ostatnia dnia drugiego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wprowadzenie instrumentów do ASO.

Co z obowiązkami informacyjnymi? Tutaj również doczekamy się kilku nowości. Przede wszystkim raport kwartalny będzie musiał zawierać co najmniej kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe (m.in. wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat, zmianami w kapitale własnym i rachunkiem przepływów pieniężnych). Dodatkowo, jeżeli emitent w dokumencie informacyjnym opublikował plany inwestycyjne i ich harmonogram, będzie musiał się do nich w owym raporcie odnieść.

W kwestii Autoryzowanych Doradców, na ich listę wpisany będzie mógł być podmiot, który przez co najmniej 2 lata świadczył usługi związane z obrotem gospodarczym na rynku kapitałowym. Na listę nie będzie mógł trafić m.in. podmiot powiązany z innym AD bądź członkami organu zarządzającego lub nadzorującego innego AD oraz taki, którego inny doradca lub jego członkowie organów nadzorujących i zarządzających posiadają co najmniej 10 proc. udziałów w jego kapitale zakładowym.

Kolejną istotną kwestią będzie opłata za złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych, innych niż instrumenty dłużne, która wyniesie 1,5 tys. zł. Opłata za złożenie wniosku o wpis na listę Autoryzowanych Doradców ma wynieść 2 tys. zł.

 

Tak jak wspominaliśmy na początku, uchwały te wejdą w życie dopiero z dniem 1 czerwca br. Warto także pamiętać, że zmiany odnośnie zawartości raportu kwartalnego zaczną obowiązywać w odniesieniu do raportów kwartalnych sporządzanych po dniu 30 września br.

Jacek Jarosz

Reklama AEC

Reklama NEWWEB

Gorące tematy

Drago wprowadza nowości ...
DRAGO entertainment aktualizuje demo Food ...
JR HOLDING pozyskuje 24 ...
Spółka JR HOLDING ASI poinformowała o ...
SDS Optic S.A. zakończył ...
SDS Optic S.A. zakończyła I Etap badań ...
JR Holding angażuje się ...
Rozwijane od kilku lat przez Kubę ...
MONITI, aplikacja do ...
Najnowsza inwestycja JR Holding to ...
Współprace stymulują ...
Spółka GAMIVO w 2022 roku postawiła m.in. ...

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

  • Strona należy do spółki:
    Financial Markets Center Management Sp. z o.o. Nr KRS 0000237621
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.